1.
جمالیس, ربیعیو, فتاحی ‏مقدمج. ارزیابی کاربرد پوشش و متیل‏سالیسیلات در میزان کیفیت و آسیب سرمایی پرتقال خونی ’مورو‛ در سردخانه. jhorts4 [اینترنت]. 24 نوامبر 2014 [ارجاع شده 18 فوریه 2020];28(4):554-6. قابل دسترس در: https://jhs.um.ac.ir/article/view/25292