1.
صالحی ساردوییع, رهبریانپ. اثر بسترهای کشت بر رشد و نمو و پاجوش‌دهی پاندانوس. jhorts4 [اینترنت]. 14 فوریه 2016 [ارجاع شده 31 اکتبر 2020];30(2):163-8. قابل دسترس در: https://jhs.um.ac.ir/article/view/27049