1.
ظفریف, امیریما, وطن پور ازغندیع. واکنش فیزیولوژیکی گلابی درگزی(Pyrus Communis cv. Dargazi) به تنش شوری (کلرید سدیم) در شرایط درون شیشه ای. jhorts4 [اینترنت]. 24 نوامبر 2014 [ارجاع شده 29 مارس 2020];28(4):594-9. قابل دسترس در: https://jhs.um.ac.ir/article/view/28852