1.
رضاییم, صفرنژادع, عربم, علمداریسببل, دلیرم. بررسی تنوع مورفولوژیکی و میزان اسانس چندگونه آویشن (Thymus sp.) بومی ایران. jhorts4 [اینترنت]. 11 می 2016 [ارجاع شده 5 آوریل 2020];30(3):383-94. قابل دسترس در: https://jhs.um.ac.ir/article/view/30435