1.
میرابیا, نعمتیسح, مهربخشمم, ابراهیمیح. بررسی اثرات بستر کشت و رقم بر برخی خصوصیات زراعی و فیزیولوژیک نشای خربزه. jhorts4 [اینترنت]. 5 ژانویه 2014 [ارجاع شده 25 فوریه 2020];27(4):375-82. قابل دسترس در: https://jhs.um.ac.ir/article/view/30574