1.
نعمتی دربندیه, عزیزیم, محمدیس, کریم‌پورس. بررسی اثر محلول‌پاشی با غلظت‌های مختلف عصاره ورمی‌کمپوست (ورمی واش) بر صفات مورفولوژیک، درصد و عملکرد اسانس گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.). jhorts4 [اینترنت]. 5 ژانویه 2014 [ارجاع شده 6 آگوست 2020];27(4):411-7. قابل دسترس در: https://jhs.um.ac.ir/article/view/30588