1.
جوانمردیج, حسن شاهیانع. تأثیر اسیدهیومیک و چای‌کود مواد آلی بر فیزیولوژی گیاهی و ویژگی‌های میوه پپینو (Solanum muricatum). jhorts4 [اینترنت]. 28 دسامبر 2015 [ارجاع شده 29 مارس 2020];30(1):59-8. قابل دسترس در: https://jhs.um.ac.ir/article/view/31662