1.
جهانم, قلعه نوییش, خاموشیا, امیریمب. بررسی ویژگی‌های اگرواکولوژیکی ریحان (Ocimum basilicum L.) تحت تأثیر کاربرد سوپرجاذب رطوبت، اسیدهیومیک و دورهای آبیاری. jhorts4 [اینترنت]. 12 می 2015 [ارجاع شده 27 فوریه 2020];29(2):240-54. قابل دسترس در: https://jhs.um.ac.ir/article/view/32381