1.
پرویزیخ, دشتیف. بررسی تأثیر همزیستی با قارچ مایکوریزا بر شاخصهای رشد و عملکرد ریزغده در گیاهچههای سیبزمینی (Solanum tuberosum). jhorts4 [اینترنت]. 12 می 2014 [ارجاع شده 29 مارس 2020];28(1):96-106. قابل دسترس در: https://jhs.um.ac.ir/article/view/35126