1.
نظری ممقانیح, طباطبائیسج. اثر اوره و نیکل بر رشد، غلظت نیترات و عناصر معدنی کاهو رقم سیاهو در آبکشت. jhorts4 [اینترنت]. 28 دسامبر 2015 [ارجاع شده 5 آوریل 2020];30(1):69-. قابل دسترس در: https://jhs.um.ac.ir/article/view/35763