1.
جبارزادهم, تهرانی فرع, امیریج, عابدیب. بررسی نقش حفاظتی نیتریک اکسید در کاهش صدمات ناشی از تنش شوری در گیاه همیشه بهار (L. cv. Gitan Orange (Calendula officinalis. jhorts4 [اینترنت]. 14 فوریه 2016 [ارجاع شده 28 فوریه 2020];30(2):185-91. قابل دسترس در: https://jhs.um.ac.ir/article/view/35847