1.
طباطباییسع, شاکریا. تأثیر تراکم بوته و کود نیتروژن بر صفات مورفولوژیک، عملکرد دانه، میزان و عملکرد اسانس گیاه دارویی زنیان (Carum copticum L.). jhorts4 [اینترنت]. 11 دسامبر 2016 [ارجاع شده 28 مارس 2020];30(4):651-60. قابل دسترس در: https://jhs.um.ac.ir/article/view/36944