1.
ایران خواهس, گنجعلیع, لاهوتیم, مشرقیم. بررسی تأثیر باکتری Pseudomonas putida و قارچ Glomus intraradices بر برخی صفات مورفولوژی و بیوشیمیایی گیاه شنبلیله L). Trigonella foenum-graecum). jhorts4 [اینترنت]. 28 دسامبر 2015 [ارجاع شده 27 اکتبر 2020];30(1):112-21. قابل دسترس در: https://jhs.um.ac.ir/article/view/38413