1.
رحمن‌پورآذرم, طباطباییسج, بلندنظرص. تأثیر تزریق دی‌اکسیدکربن به محیط ریشه بر رشد و تجمع نیترات در دو رقم کاهوی پیچ و فر ((Lactuca sativa L. cv. Capitata and Sativa. jhorts4 [اینترنت]. 27 دسامبر 2014 [ارجاع شده 5 آوریل 2020];28(3):295-02. قابل دسترس در: https://jhs.um.ac.ir/article/view/42733