1.
عزیزیه, رضوانی مقدمپ, پارسام, خراسانیر, شورم. تأثیر کودهای گاوی، نیتروژن، فسفر و وزن بنه بر شاخص¬های عملکرد گل حسرت (Colchicum kotschyi Boiss.). jhorts4 [اینترنت]. 27 آگوست 2018 [ارجاع شده 27 اکتبر 2020];32(3):359-70. قابل دسترس در: https://jhs.um.ac.ir/article/view/44438