1.
داوری‌نژادغ, عارفخانیس, عزیزیم, زارعیم. بررسی اثر اسید سالیسیلیک و کلریدکلسیم بر عمر انباری، ویژگی‌های کیفی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی میوه هلو رقم ’آمسدن‘ پس از برداشت. jhorts4 [اینترنت]. 9 مارس 2015 [ارجاع شده 8 آوریل 2020];28(4):464-78. قابل دسترس در: https://jhs.um.ac.ir/article/view/45083