1.
میریسم, سالاریم, احمدپورا. تعیین زمان برداشت و عمر انبارمانی مناسب میوه نارنگی کینو در شهرستان جیرفت. jhorts4 [اینترنت]. 3 اکتبر 2017 [ارجاع شده 3 آوریل 2020];31(3):483-91. قابل دسترس در: https://jhs.um.ac.ir/article/view/45534