1.
صفاییز, عزیزیم, آروییح, داوری نژادغ. اثر فواصل آبیاری و ترکیبات طبیعی ضد تعرق بر صفات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و شاخص بهره‌وری آب آبیاری سیاهدانه (L. Nigella sativa). jhorts4 [اینترنت]. 30 سپتامبر 2018 [ارجاع شده 31 اکتبر 2020];32(3):371-82. قابل دسترس در: https://jhs.um.ac.ir/article/view/47467