1.
محمدیح, داوری نژادغ, خضریم. تأثیرکاربرد توأم ترکیبات کلسیم‌دار و پلی‌آمین‌های آزاد در زمان‌های مختلف رشدی بر برخی مشکلات فیزیولوژیکی و عملکرد پسته رقم "احمدآقایی". jhorts4 [اینترنت]. 3 ژانویه 2017 [ارجاع شده 4 آگوست 2020];30(4):733-42. قابل دسترس در: https://jhs.um.ac.ir/article/view/47892