1.
قاسمیک, عمادیسم, قاسمیی. تأثیر بسترهای مختلف کاشت بر اجزای عملکرد و عناصر معدنی کلم بروکلی (Brassica oleracea var. italica) در شرایط کشت بدون خاک. jhorts4 [اینترنت]. 31 می 2017 [ارجاع شده 29 مارس 2020];31(4):694-0. قابل دسترس در: https://jhs.um.ac.ir/article/view/58860