1.
موسویسم, چهرازیم, خالقیا. تأثیر سطوح مختلف کم‌آبی بر برخی صفات بیوشیمیایی دو گونه گل جعفری آفریقایی و فرانسوی. jhorts4 [اینترنت]. 17 ژوئن 2017 [ارجاع شده 18 فوریه 2020];31(3):590-8. قابل دسترس در: https://jhs.um.ac.ir/article/view/59172