1.
مهدوی فردم, رضایینژادع, موسوی فردص. تأثیر شدت نور بر خصوصیات مورفو-فیزیولوژیک و گل‌دهی جعفری آفریقایی و فرانسوی در کشت دیرهنگام. jhorts4 [اینترنت]. 16 جولای 2018 [ارجاع شده 29 مارس 2020];32(2):311-25. قابل دسترس در: https://jhs.um.ac.ir/article/view/68129