1.
تاج آبادی پورع, فتاحی مقدممر, زمانیذا, نصیبیف, حکم آبادیح. بررسی تغییرات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی پسته رقم احمدآقایی روی ژنوتیپ‌های پایه متحمل و حساس به سرما در شرایط تنش یخ¬زدگی. jhorts4 [اینترنت]. 5 سپتامبر 2018 [ارجاع شده 27 اکتبر 2020];32(3):471-84. قابل دسترس در: https://jhs.um.ac.ir/article/view/69529