1.
سادات فریزنیم, خزاعیح, گزانچیانغ. تأثیر اختلاط مقادیر مختلف کمپوست پسماند شهری با خاک بر خصوصیات ریشه چمن تال فسکیو (arundinaceae Schreb. Festuca) در شرایط تنش رطوبتی. jhorts4 [اینترنت]. 19 ژوئن 2019 [ارجاع شده 18 فوریه 2020];33(1):155-67. قابل دسترس در: https://jhs.um.ac.ir/article/view/74279