1.
مرادیرا, نصیری محلاتیم, رضوانی مقدمپ, لکزیانا, نژاد‏علیع. تأثیر کودهای بیولوژیک و آلی بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.). jhorts4 [اینترنت]. 13 سپتامبر 2011 [ارجاع شده 6 آگوست 2020];25(1). قابل دسترس در: https://jhs.um.ac.ir/article/view/9735