1.
ملاولیم, بلندنظرص, طباطباییس. تأثیر مقادیر مختلف نیترات آمونیوم و سولفات پتاسیم بر غلظت برخی از عناصر معدنی در پیاز خوراکی. jhorts4 [اینترنت]. 13 سپتامبر 2011 [ارجاع شده 3 آوریل 2020];25(1). قابل دسترس در: https://jhs.um.ac.ir/article/view/9755