نویسنده = مهدی حسینی فرهی
تعداد مقالات: 4
4. تاثیر زمان هرس و تیمار محل زخم با سولفات روی بر ویژگی های رویشی، کمی و کیفی انگور عسکری

دوره 26، شماره 1، بهار 1391

10.22067/jhorts4.v0i0.12891

عنایت اله تفضلی؛ فردین بوستانی؛ بیژن کاوسی؛ مهدی حسینی فرهی؛ سید نعمت اله موسوی