کلیدواژه‌ها = ظرفیت زراعی
تعداد مقالات: 3
2. بررسی چگونگی پاسخ های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی چمن بومی جنس آگروپیرون به تنش رطوبتی

دوره 31، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 389-400

10.22067/jhorts4.v0i0.56268

مهدی یعقوبی؛ مهدی پارسا؛ علی گزانچیان؛ حمیدرضا خزاعی


3. اثر کاهش مصرف آب و نیتروژن در مدیریت رشد چمن مخلوط

دوره 30، شماره 2، بهار 1395، صفحه 327-335

10.22067/jhorts4.v30i2.43607

عزیزاله خندان میرکوهی؛ نکیسا بایی؛ ابراهیم هادوی