• نام : jhorts4@um.ac.ir
  • آدرس پستی : دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده کشاورزی- ص.پ. 1163-91775 - دبیرخانه نشریات علمی- نشریه علوم باغبانی
  • بخش یا واحد: نشریه علوم باغبانی
  • تلفن 051-38804621
  • فاکس 38787430 (051)