دکتر علی تهرانی فر (سردبیر)
استاد
وابستگی سازمانی: گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت: http://www.um.ac.ir/~tehranifar
آدرس ایمیل: tehranifar@um.ac.ir
 
دکتر غلامحسین داوری نژاد
استاد
وابستگی سازمانی: گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت: http://www.um.ac.ir/~davarynej
آدرس ایمیل: davarynej@um.ac.ir
 
دکتر مجید عزیزی
استاد
وابستگی سازمانی: گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت: http://www.um.ac.ir/~azizi
آدرس ایمیل: azizi@um.ac.ir
 
دکتر محمد فارسی
استاد
وابستگی سازمانی: گروه بیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهان زراعی، دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت: http://www.um.ac.ir/~farsi
آدرس ایمیل: farsi@um.ac.ir
 
دکتر مهرداد لاهوتی
استاد
وابستگی سازمانی: گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت: http://www.um.ac.ir/~mlahouti
آدرس ایمیل: mlahouti@um.ac.ir
 
دکتر مصطفی مبلی
استاد
وابستگی سازمانی: گروه علوم باغبانی، دانشگاه صنعتی اصفهان
وب سایت: http://mobli.iut.ac.ir/fa
آدرس ایمیل: Mobli@cc.iut.ac.ir
 
 
دکتر محسن کافی
استاد
وابستگی سازمانی: گروه گلکاری و مهندسی فضای سبز، دانشگاه تهران
آدرس ایمیل: mkafi@ut.ac.ir
 
دکتر علیرضا طلایی
استاد
وابستگی سازمانی: گروه میوه کاری، دانشگاه تهران
آدرس ایمیل: atalaii@ut.ac.ir
 
دکتر علی عبادی
استاد
وابستگی سازمانی: گروه علوم باغبانی، دانشگاه تهران
آدرس ایمیل: aebadi@ut.ac.ir
 
دکتر اسماعیل فلاحی
استاد
وابستگی سازمانی: گروه علوم باغبانی دانشگاه آیداهوی آمریکا
وب سایت: https://www.uidaho.edu
آدرس ایمیل: efallahi@uidaho.edu
 
دکتر شاهرخ خانی زاده
استاد
وابستگی سازمانی: پژوهشگر موسسه کشاورزی و غذا اوتاوا کانادا
وب سایت: https://http://www.agr.gc.ca
آدرس ایمیل: shahrokh.khanizadeh@agr.gc.ca

no image

دکترحسین آرویی

دانشیار

وابستگی سازمانی: گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشگاه فردوسی مشهد

وب سایت:http://aroiee.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR

آدرس ایمیل:aroiee@um.ac.ir

 

no image

دکتر رضا توکل افشاری

استاد

وابستگی سازمانی:گروه آموزشی زراعت واصلاح نباتات دانشکده کشاورزی

وب سایت:http://tavakolafshari.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR

آدرس ایمیل:tavakolafshari @um.ac .ir

 

 دکتر مجید راحمی

استاد

وابستگی سازمانی: گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

وب سایت:http://shirazu.ac.ir/hos_dep/node/21

آدرس ایمیل:rahemi@shirazu.ac.ir

dr shoor 2

 

 

 

 

 

 

دکتر محمود شور

دانشیار

وابستگی سازمانی: گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشگاه فردوسی مشهد

آدرس ایمیل:shoor@um.ac.ir

 

 

دکتر مهدی شریفانی

دانشیار

 وابستگی سازمانی: گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی . منابع طبیعی گرگان

 وب سایت:http://sharifani.profcms.gau.ac.ir/

 آدرس ایمیل:sharifani@gau.ac.ir