##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

حسن بیات , مجید عزیزی , محمود شور , نوید وحدتی ,

چکیده

چکیده
با هدف بررسی تاثیر اتانول و اسانس گیاهان دارویی بر افزایش عمر گلجایی گل شاخه بریده میخک سه آزمایش مجزا در قالب طرح کاملا تصادفی طراحی و اجرا گردید. در آزمایش اول تاثیر اتانول با غلظت 4 درصد به دو صورت موقت5 و دائمی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که استفاده از اتانول 4 درصد به صورت دائمی و موقت باعث افزایش عمرگلجایی6 و بازارپسندی گل‌ها شد. در آزمایش دوم تاثیر اسانس‌های آویشن Thymus vulgaris، زنیان Carum copticum و مرزه Satureja hortensis (با غلظتهای 50، 100 و 150 ppm) مورد بررسی قرار گرفت. اسانس‌ها در تمامی غلظت‌ها عمر گلجایی میخک را افزایش دادند. در این بین اسانس مرزه (100 ppm) بیشترین تاثیر را در افزایش عمر گلجایی (4/4 روز) نسبت به شاهد داشت. در آزمایش سوم اثر متقابل اتانول و اسانس‌ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین تیمارهای حاوی اسانس و تیمارهای ترکیبی اتانول و اسانس تفاوت معنی داری در عمر گلجایی و بازارپسندی وجود نداشت. بیشترین وزن تر نسبی در روز ششم آزمایش و در تیمار اسانس مرزه (100 ppm) مشاهده شد که 2 برابر بیشتر از شاهد بود. بر طبق نتایج بدست آمده از این آزمایش، می‌توان اظهار نمود که اسانس‌های گیاهی ترکیبات طبیعی و ایمن بوده و جایگزین مناسبی برای مواد شیمیایی مورد استفاده جهت افزایش عمر گلجایی گل‌های شاخه بریده می‌باشند و تجاری نمودن این ترکیبات نیاز به آزمایش‌های تکمیلی دارد.

واژه‌های کلیدی: اسانس‌های گیاهی، انسداد آوندی، گل شاخه بریده میخک، عمر گلجایی

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
بیاتح., عزیزیم., شورم., & وحدتین. (2012). تاثیر اتانول و اسانس گیاهان دارویی در افزایش عمرگلجایی گل‌های شاخه بریده میخک رقم (Dianthus caryophyllus cv. Yellow Candy). علوم باغبانی, 25(4). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1390i0.11602
نوع مقاله
علمی - پژوهشی