##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

مرتضی علیرضایی نغندر , حسین آروئی , شمسعلی رضازاده , محمود شور , حسن بیات ,

چکیده

چکیده
Colchicum kotschyi Boiss (از خانواده Colchicaceae) یکی از 16 گونه ی گل حسرت بومی ایران است که حاوی مقادیر قابل توجهی کلشی سین می‌باشد. به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف عناصر غذایی در کشت بدون خاک در فضای آزاد، بر عملکرد بنه و میزان کلشی سین گیاه دارویی Colchicum kotschyi Boiss آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تیمار محلول غذایی (Ι : 100، 60، 150، 105. ΙΙ: 150، 67، 200، 158. ΙΙΙ: 200، 75، 260 و 250 میلی گرم در لیتر به ترتیب برای عناصر نیتروژن، فسفر، پتاسیم و کلسیم) در سه تکرار (5 مشاهده در هر تکرار) در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 89-1388 انجام شد. بنه‌های یکنواخت در مرداد ماه از عرصه جمع آوری شدند و در گلدانهایی که با نسبت مساوی از کوکوپیت و پرلایت پر شده بودند، در فضای باز کشت شدند و با محلولهای غذایی Ι، ΙΙ و ΙΙΙ تغذیه شدند. بیشترین و کمترین عملکرد تر و خشک بنه به ترتیب در تیمار محلول غذایی ΙΙΙ و Ι مشاهده شد. بیشترین و کمترین درصد وزن خشک کورم، میزان کلشی سین در یک گرم وزن خشک و عملکرد کلشی سین به ترتیب در تیمار محلول غذایی ΙΙ و Ι به ترتیب با مقادیر 4/28 درصد، mg/g553/0 وزن خشک، mg 04/7 و 23 درصد، mg/g 264/0 ماده ی خشک و mg 407/2 بدست آمد. بطور کلی نتایج نشان داد که محلول غذایی ΙΙ با سطوح 150، 67، 200 و 158 میلی گرم در لیتر به ترتیب از عناصر نیتروژن، فسفر، پتاسیم و کلسیم، بهترین عملکرد کلشی سین را نسبت به تیمارهای دیگر بدنبال داشته است.

واژه‌های کلیدی: کلشی سین،Colchicum kotschyi Boiss ، عملکرد کورم، محلول غذایی، کشت بدون خاک

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
علیرضایی نغندرم., آروئیح., رضازادهش., شورم., & بیاتح. (2012). بررسی نقش برخی عناصر غذایی مهم بر تولید بنه و میزان کلشی سین در گیاهColchicum kotschyi Boiss در شرایط کشت بدون خاک. علوم باغبانی, 25(4). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1390i0.11772
نوع مقاله
علمی - پژوهشی