##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

مهدی حسینی فرهی کرم اله گودرزی

چکیده

به منظور بررسی اثر روش های کاربرد سولفات روی بر بهبود ویژگی های کمی، کیفی و رفع کمبود روی در تاکستان های سی سخت، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ده تیمار و چهار تکرار انجام شد. تیمارهای کاربرد سولفات روی شامل تزریق در تنه (5/1، 3 و 5 گرم در لیتر)، محلول پاشی (5/1، 3 و 5 گرم در لیتر) و چال‌کود ( 75، 150 و 200 گرم در هر بوته) بود. نتایج نشان داد که بیش‌ترین عملکرد در تیمارهای کاربرد 200 گرم سولفات روی به صورت چال‌کود و تزریق 5/1 گرم در لیتر سولفات روی به ترتیب به مقدار 81/17 و 39/16 کیلوگرم در بوته در مقایسه با شاهد به میزان 27/7 کیلوگرم در بوته به دست آمد. تزریق سولفات روی در غلظت 3 در هزار باعث افزایش حجم حبه به میزان 62/3 سانتی متر مکعب در مقایسه با سایر تیمار ها گردید. تیمارهای تزریق 3 و 5 گرم در لیتر، محلول پاشی 5/1، 3 و 5 گرم در لیتر و کاربرد 75 ، 150 و 200 گرم سولفات روی به صورت چال‌کود شاخص سبزینگی برگ را به طور معنی داری نسبت به شاهد افزایش داد. هم‌چنین بیش‌ترین میزان غلظت روی در برگ انگور در تیمار محلول پاشی سولفات روی در غلطت 5 گرم در لیتر ( 43/127 میلی گرم در کیلوگرم ماده خشک) در مقایسه با شاهد ( 5/17 میلی گرم در کیلوگرم ماده خشک) مشاهده گردید. به طورکلی در هر سه روش کاربرد روی، غلظت های پایین به طور معنی داری بیش‌ترین عملکرد را نسبت به شاهد تولید کردند، اما غلظت بهینه روی در برگ با محلول پاشی 5/1 درصد سولفات روی به دست آمد.

جزئیات مقاله

مراجع
1-اسدی کنگرشاهی ع.، اخلاقی امیری ن.، ملکوتی م.ج. و مرادی ب. 1386. تأثیر مقدار و روش مصرف سولفات روی بر عملکرد و کیفیت نارنگی انشو. مجله علوم خاک و آب. 21(1): 14-1.
2-جامسون م.، گالشی س.، پهلوانی م.ه. و زینلی و.ا. 1388. بررسی اثر محلول پاشی روی بر عملکرد و خواص کیفی دانه دو رقم سویا در کشت تابستانه. مجله پژوهش های تولید گیاهی. 16(1): 28-17.
3-جهان بخش م. 1386. ارزیابی اثر مصرف خاکی سولفات روی و آغشته نمودن ریشه نشاء به اکسید روی بر عملکرد و ترکیب شیمیایی برنج رقم قصردشتی در شالیزارهای استان فارس. مجله علوم خاک و آب. 21(1): 31-23.
4-حسینی فرهی م.، گودرزی ک. و کاوسی ب. 1388. رفع کمبود روی و افزایش عملکرد انگور عسکری (Vitis vinifera L) به روش تزریق سولفات روی در تنه. نشریه علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی) 23 (2): 188-108.
5-حسین آبادی ع.، گلوی م. و حیدری م. 1385. مطالعه اثرات محلو پاشی آهن، روی و منگنز بر خصوصیات کمی و کیفی گندم هامون در منطقه سیستان. یافته های نوین کشاورزی 1(2): 110-103.
6-خوش اقبال ف.، قربانعلی م. و حاجی حسینی ر. 1389. اثر تنش سولفات روی و برهم کنش آن با اسیدآسکوربیک بر برخی از شاخص های فیزیولوژیکی کلزا رقم هیولا. رستنهیا 11: 102-93.
7-خلدبرین ب. و اسلام زاده ط. 1380. تغذیه گیاهان عالی (جلد اول). انتشارات دانشگاه شیراز. 480 ص.
8-رضایی س.، حاتم زاده ع. و کافی م. 1386. رفع کلروز آهن درختان چنار به روش تزریق تنه. خلاصه مقالات پنجمین کنگره علوم باغبانی ایران. شیراز.
9-رئیسی ف. و شهابی ع. 1380. رفع کلروز آهن و کمبود روی به روش تزریق عناصر غذایی با پ هاش پائین به تنه درختان پسته. هفتمین کنگره علوم خاک ایران. 569- 567.
10-رسولی م. و ملکوتی م.ج. 1379 . بررسی روش های مصرف سولفات روی بر عملکرد و شاخص های رشد سیب (قسمت اول)، مجله خاک و آب، جلد 12، شماره 8 ، موسسه تحقیقات خاک و آب.
11-عبدیلی ج.، رشدی م.، مجیدی ع. و حسن زاده قورت تپه ع. و هناره م. 1388. تأثیر نحوه مصرف سولفات روی بر سویا رقم ویلیامز. مجله پژوهش در علوم کشاورزی. 1(4): 50-39.
12-مستوفی ی. و نجفی ف. 1384. روش های آزمایشگاهی تجزیه ای در علوم باغبانی. انتشارات دانشگاه تهران. 136 صفحه.
13-ملکوتی م.ج. و سمر م. 1377. روش های کاربردی برای مقابله با کمبود آهن در درختان میوه (قسمت اول)، نشریه فنی شماره 38. مؤسسه تحقیقات آب و خاک کشور. 13 صفحه.
14-وزوایی ع.، قادری ن.، طلائی ع. و بابالار م. 1380. اثر محلول پاشی اسید بوریک و سولفات روی بر تشکیل میوه بادام. مجله علوم کشاورزی ایران. 32(2): 384-377
15-Bacha M.A., Sabbah SH., and El- Hamady M.A. 1995. Effect of foliar applications of iron, zinc and manganese on yield, berry quality and leaf mineral composition of Thompson seedless and Roumy red grape cultivars. Alexandria Journal of Agricultural Research, 40(3): 315- 331.
16-Broadley M.R., White P.J., Hammond, J.P., and Zlko I.V. 2007. Zinc in plants. Journal New Phytologist, 173:677–702.
17-Brown P.H., Cakmak I., and Zhang Q. 1993. Form and function of zinc in plants. Zinc in Soils and Plants. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht. pp 90 -106.
18-Dong Y., Qifei W., Daming H., and Chundu W. 2003. Effects of zinc-injection in trunk of Kumquat on its growth and fruits qualities transactions. Chinese Society of Agricultural Machinery, 34(2): 61-64.
19-Graham R., Archer J.S., and Hynes S.C. 1992. Selecting zinc - efficient cereal genotypes for soils of low zinc status. Plant and Soil, 146: 241 - 250.
20-Fernandes E., Barranco R.D., Benlloch M. 1993. Overcoming iron chlorosis in olive and peach trees using a low-pressure trunk-injection method. Journal of Hort Science, 28(3):192-194.
21-Navarro C., Fernandez-Escobar R., Benlloch M. 1992. A low-pressure, trunk-injection method for introducing chemical formulations into olive trees. Journal of the American Society for Horticultural Science, 117(2): 357-360.
22-Ozdemir G., Ekbic, H.B., Erdem. H., Torun B and Tangolar S. 2011. Effect of different zinc application methods on leaf Zn, Fe, Cu and Mn concentrations of ungrafted and grafted Flame Seedless grapevine cultivar and rootstocks (Vitis sp). Journal of Food, Agriculture and Environment, 9 (2): 217-222.
23-Rout G., and Das R.P. 2003. Effect of metal toxicity on plant growth and metabolism: I. Zinc. Agronomie, 23: 3–11.
24-Perovic N. 1988. Effect of micronutrients applied through leaves in combination with different times and ways of applying phosphorus-potassium fertilizers on yield and quality of grapes. Arhiv za poljoprivredne nauke, 49(174): 143-152.
25-Shier W.T. 1994. Metals as toxins in plants. Journal of Toxicology - Toxin Reviews, 13: 205–216.
26-Wallace G., and. Walle A. 1986. Correction of iron deficiency in trees by injection with ferric ammonium citrate solution. Journal of Plant Nutrition, 9(3-7): 981- 986.
27-Whiley A.W., Saranah J.B., Langdon, P.W and Pegg K.G. 1991. Correction of zinc and boron deficiencies and control of phytophthora root rot [Phytophthora cinnamomi Rands] of avocado [Persea americana Mill.] by trunk injection [phosphonate salts]. Australian Journal of Experimental Agriculture, 31(4): 575-578.
28-Zolfi B., Mokhtar Izadi M., Saleh Jahanshah B., Mohebi H., Zargari A., Rastegar H. 2007. Study of the effects of levels and methods of iron fertilization on quantity and quality of commercial date palm cultivars. Soil and Water Research Institute. ASIDC.
ارجاع به مقاله
حسینی فرهیم., & گودرزیک. ا. (2014). تأثیر روش‌های کاربرد سولفات روی (چال‌کود، تزریق در تنه و محلول‌پاشی) بر بهبود ویژگی‌های کمی و کیفی انگور (Vitis vinifera cv Askari). علوم باغبانی, 28(4), 496-504. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.20651
نوع مقاله
علمی - پژوهشی