##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

رحمت اله غلامی , عیسی ارجی , محمد گردكانه ,

چکیده

به منظور بررسی اثر مالچ و دور آبیاری بر رشد رویشی زیتون رقم سویلانا آزمایشی در قالب طرح اسپلیت ‌پلات در زمان و مکان با طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در 3 تکرار با دو عامل، مالچ (کرت اصلی) در 3 سطح: پلی اتیلن، کاه و کلش و بدون مالچ (شاهد) و دور آبیاری (کرت فرعی) در 3 سطح: 3 روز یکبار، 6 روز یکبار (شاهد) و 10 روز یکبار در ایستگاه تحقیقات زیتون دالاهو شهرستان سرپل‌ذهاب به انجام رسید. این تحقیق در پاییز 1384 با کشت نهال‌های زیتون رقم مذکور شروع شد و زمان اعمال تیمارهای مختلف از فروردین 1387 بعد از استقرار نهال‌های زیتون شروع و دو سال ادامه یافت. درختان کاشته شده در فاز رویشی (به علت عدم میوه‌دهی درختان زیتون) مورد مقایسه قرار گرفتند. اندازه‌گیری‌ها در مرحله فاز رویشی شامل ارتفاع نهال، قطر تنه و میزان رشد سالیانه (رشد فصل جاری) بود که در انتهای فصل رشد اندازه‌گیری و مقایسه گردیدند. سپس داده‌های آماری با استفاده از نرم افزار MSTAC مورد تجزیه و تحلیل قرار‌‌‌‌‌‌‌ گرفت، و مقایسه میانگین‌ها به روش دانکن انجام شد. نتایج نشان داد که، مالچ باعث افزایش ارتفاع نهال، قطر تنه و رشد سال جاری نسبت به تیمار بدون مالچ گردید، از طرفی دور آبیاری 3 روزه نیز باعث افزایش ارتفاع نهال، قطر تنه و رشد سال جاری و تیمار آبی 10 روزه باعث کاهش مقدار ارتفاع نهال، قطر تنه و رشد سال جاری گردید. اثر متقابل مالچ و دور آبیاری نیز بر روی صفات اندازه‌گیری شده در تیمارهای مختلف در سطح 5 درصد معنی‌داری بوده به طوری که بیشترین مقدار ارتفاع نهال، قطر تنه و رشد سال جاری مربوط به تیمار مالچ کاه و کلش و دور آبیاری 3 روزه می‌باشد. تیمار دور آبیاری 6 روزه همراه با مالچ در مقایسه با تیمار دور آبیاری 3روزه بدون مالچ تاثیر بیشتری بر روی این صفات داشت.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
غلامیر. ا., ارجیع., & گردكانهم. (2013). بررسی اثرات دور آبیاری و مالچ بر صفات رویشی زیتون در استان کرمانشاه. علوم باغبانی, 27(1), 74-81. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.20793
نوع مقاله
علمی - پژوهشی