##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

منیره مارصفری , علی اشرف مهرابی , زهرا طهماسبی , عبدالامیر راهنما ,

چکیده

این پژوهش به منظور ارزیابی پیوستگی 11 صفت مورفولوژی مهم با نشانگرهای مولکولی RAPDدر 15 رقم خرمای جمع آوری شده از مناطق جنوب و جنوب غرب ایران به صورت آنالیز جمعیت و با استفاده از روش رگرسیون گام به گام انجام گرفت. نتایج حاصل از رگرسیون ساده و چندگانه نشان داد که در مجموع 84 نشانگر RAPD با حداقل یکی از صفات مورد بررسی پیوستگی معنی دار داشته اند. در این نشانگر ضریب تبیین در مجموع نشانگرهای آگاهی بخش از 32 (قطر هسته) الی 6/75 (شکل میوه) درصد متغیر بود. نشانگر 214 Oligo در صفت قطر هسته (26 درصد) و پس از آن الیگو 211 در صفت شکل میوه (1/24درصد) بیشترین ضریب تبیین را به عنوان نشانگر سرگروه به خود اختصاص دادند. مقدار قابل توجهی از تغییرات مورفولوژیکی با استفاده از آغازگرهای 42 Oligo با محتوای اطلاعات چندشکلی (PIC) 23/0 توجیه شدند. این نتایج گویای آن است که با توجه به توزیع بسیار مناسب DNA چندشکل تکثیر شده تصادفی (RAPD) در ژنوم خرما و نشانگرهایی که پیوستگی بالایی با صفات زراعی دارند، می توان از آن ها در شناسایی نشانگرهای آگاهی بخش پیوسته با صفات زراعی مهم بهره جست.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
مارصفریم., اشرف مهرابیع., طهماسبیز., & راهنماع. (2014). تجزیه ارتباطی برخی صفات مورفولوژیکی مهم با نشانگرهای RAPD در 15 رقم خرمای ایران. علوم باغبانی, 27(4), 480-487. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.30665
نوع مقاله
علمی - پژوهشی