##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

حمیده فاطمی , حسین آرویی , مجید عزیزی , سیدحسین نعمتی ,

چکیده

خاکپوش‌های پلاستیکی امروزه در تولید اغلب سبزی‌ها در سراسر دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرند. این آزمایش در فصل زراعی سال 1389 در باغ تحقیقاتی گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. این آزمایش به‌صورت فاکتوریل 3×2 بر پایه طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار به اجرا در آمد. تیمارهای آزمایش شامل سه فاکتور خاکپوش (خاکپوش آبی، خاکپوش قرمز و بدون خاکپوش) و فاصله کشت (در دو سطح 120 × 30 و 120 × 40 سانتی‌متر) در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که کاهش فاصله کاشت (120 × 30 سانتی‌متر) سبب افزایش معنی‌دار صفات عملکرد و میانگین وزن میوه شد. بیشترین عملکرد، تعداد میوه و تعداد برداشت در خاکپوش قرمز مشاهده شد. عملکرد میوه در بوته در خاکپوش قرمز، آبی و بدون خاکپوش به ترتیب 36/5، 57/3 و 69/2کیلوگرم در یک فصل رشد به‌دست آمد.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
فاطمیح., آروییح., عزیزیم., & نعمتیس. (2014). واکنش خصوصیات رشدی کدو خورشتی (Cucurbita pepo var. rada) به خاکپوش رنگی و فاصله کشت. علوم باغبانی, 28(2), 209-217. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.39398
نوع مقاله
علمی - پژوهشی