##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

مه جبین عادل محمد اسماعیل امیری محمد علی نجاتیان

چکیده

لزوم دارا بودن مشخصات کیفی مطلوب در میوه گلابی از نظر صفات وزن مخصوص میوه (معیار اصلی درجه بندی گلابی) و نسبت طول به قطر (درجه بندی فرعی) به دلیل نقش آن ها در بازارپسندی و نرخ گذاری این محصول بدیهی است. کیفیت میوه در هنگام برداشت به عنوان یکی از اجزاء باروری گیاه تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله تغذیه قرار می گیرد. در پژوهش حاضر، اثر محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید با غلظت های صفر، 1/0 و 5/0 گرم در هزار و سولفات منیزیم کلاته با غلظت های صفر، 5/0 و 7/0 گرم در هزار بر شاخص های فیزیکی کیفیت میوه گلابی رقم لوئیزبون بصورت ساده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی مورد مطالعه قرار گرفت. گیاهان تحت آزمون ده ساله و در یک باغ محصور و یکنواخت گلابی در روستای جهان آباد از توابع استان قزوین قرار داشتند. پس از اعمال تیمارهای فوق، اندازه گیری صفات وزن میوه، حجم میوه، وزن مخصوص میوه (W/V)، طول میوه، قطر میوه و شاخص شکل میوه (L/D) در سال 1392 صورت گرفت. نتایج نشان داد که تغذیه گیاه با ترکیبات آلی و معدنی بر ویژگی های کیفی میوه تاثیر داشت و بین ترکیبات مختلف تیماری از این نظر اختلاف معنی داری وجود داشت (p < 0.01). به طوری که دامنه تغییرات بین تیمارهای مختلف در خصوص صفات طول میوه بین 67/64 تا 82/76 میلی متر، قطر میوه بین 01/45 تا 81/57 میلی متر، نسبت طول به قطر 28/1 تا 59/1 میلی متر، حجم میوه 67/54 تا 7/128 سانتی متر مکعب، وزن میوه 39/67 تا 7/121 گرم و وزن مخصوص میوه 72/0 تا 97/0 گرم بر سانتی متر مکعب متغیر بود. نتایج نشان داد که میوه های تیمار شده با سالیسیلیک اسید با غلظت 5/0 نسبت به سایرین دارای نسبت طول به قطر بالاتر و وزن مخصوص پائین تری بوده و تیمار فوق می تواند بسته به هدف به عنوان تغذیه پیشنهادی جهت تولید میوه های گلابی کشیده تر و سبک تر مورد توجه قرار گیرد. مضاف بر این، تیمار توام سالیسیلیک اسید با غلظت 5/0 و سولفات منیزیم کلاته با غلظت 7/0 گرم در هزار نیز بدلیل اختصاص بیشترین وزن مخصوص میوه به خود می تواند به عنوان تغذیه پیشنهادی جهت تولید میوه های گلابی با وزن بیشتر مدنظر قرار گیرد.

جزئیات مقاله

مراجع
1- Abdollahi H. 2011. Pear, Botany of Cultivars and Rootstocks, Agricultural Extension Publisher, Tehran, Iran, 196 p.
2- Adel M. 2013. The examination of the effect of spray of chelated magnesium sulfate and salsylic acid on the increase of antioxidant defence against Fire Blight of pear (cv. Louise Bonne), M.Sc. Thesis, University of Zanjan, Zanjan, Iran, 105 p. (in Persian with English abstract)
3- Adel M., Adel M., Amiri M.E., Nejatian M.A., and Davodi A. 2013. The examination of the effect of spray of chelated magnesium sulfate and salsylic acid on the shoot Fire blight of pear (cv. Louise Bonne), Articles Abstract of the 8th Agricultural Science Congress of Iran, Hamadan, Page 427 (in Persian with English abstract)
4- Adel M., Amiri M.E., and Adel M. 2014. Influence of spray with salicylic acid and coriander extract on shoot Fire Blight and fruit quality in pears (cv. Louise Bonne), New Issues Congress, Karaj (in Persian)
5- Adel M. Amiri M.E., Nejatian M.A., Davodi A., and Adel M. 2015. Evaluation of Spray with Edetate Magnesium Sulfate and Salicylic Acid on Shoot Fire Blight in Pear cv. ‘Louise Bonne’, Seed and Plant production Journal, 31 (2): 2.
6- Mohan Jain S., and Priyadarshan P.M. 2009. Breeding Plantation Tree Crops: Temperate Species. Translation: Adel M. and Adel M. University Jihad Publications, 350 p.
7- Amarnameh. 2008. Ministry of Jihad-e-Agriculture. The office of Statistic and Information Technology. Available at http://www.agri-jahad.ir (in Persian)
8- Aukest Boger T., and Singa S. 2011. Encyclopedia of Abstract of Temperate Tree Crops. Translation: Rahemi, M. and Tavaloli, V., Avand Andisheh publication, Shiraz, 406 p. (in Persian)
9- Babalar M., Asghari M., Talaei A., and Khosroshahi A. 2007. Effect of pre- and postharvest salicylic acid treatment on ethylene production, fungal decay and overall quality of Selva strawberry fruit, Food Chemistry, 105: 449-453. (in Persian with English abstract)
10- Bakhshi khaniki Gh., Ghorbanali M., and mirbagheri Sh. 2011. Biochemical changes of the two Golab and Shafiabadi apple cultivars in harvesting time and after storage, New Cellular and Molecular Biotechnology Journal, 5: 59- 65. (in Persian)
11- Eftekharzadeh M.S., Sadeghzadeh Ahari V., and Grigoorian V. 2002. The effect of urea and carbamyl on thining of apple fruit of Golden Delicious, Journal of Horticultural Science and Technology, 3: 47-58. (in Persian)
12- El-Tayeb M.A. 2005. Response of barley grain to the interactive effect of salinity and salicylic acid, Plant Growth Regulation, 42: 215-224.
13- FAOSTAT. 1997 and 2009. FAO statistics data base on the world wide web. http://faostat.fao.org.
14- Faust M. 2001. Physiology of Fruit Trees of Temperate Regions. Translation: Gholami, M. and Kimiai Talab, M. R., Bu Ali Sina Publications, Hamadan, 350 p.
15- Guidance of Rating and Pricing of Pear Types. 2012. The management organization of fresh fruit and vegetable square of Tehran municipality. The sanitation assistance and quality control. (in Persian)
16- Guillou R., Griggs W.H., and Geller G. 1973. Weight sampling for size measurement of Bartlett pears for canning. California Agriculture.
17- Hayat S., and Ahmad A. 2007. Salicylic Acid a Plant Hormone, Springer, India, 410 p.
18- Jalili Marandi R. and Haji Taghi Loo R. 2003. The laboratory of post-harvest physiology, Oroomiyeh University Publications, Oroomiyeh. (in Persian)
19- Jookovskiy P.M. 1950. Cultivated plants and their center of origins, Moscow, Savetskaya Science, 595 p.
20- Kappel K., Fisher-Fleming R., and Hogue E.J. 1995. Ideal Pear Sensory Attributes and Fruit Characteristics, HORTSCIENCE, 30 (5): 988-993.
21- Karadeniz T., and Sen S.M. 1990. Morphological and Pomological properties of Pears grown in Tirebolu and vicinity, Journal of YYU Agricultural Faculty, 1: 152-165.
22- Khosh ghalb H. 2008. The effects of Calcium, Zink and Boron on fruit chemical combination, post- harvest sustainability and the decrease in internal browning of fruit in two Asian pear cultivars (Pyrus serotina Rehd.) in Tehran climate, M.Sc. Thesis, the University of Tarbiat Modares, Iran. (In Persian)
23- Koochaki A., Rashed mohasel M.H., Nasiri M. and Sadrabadi R. 1995. Physiological Bases of Growth and Development in Farming Plants (translate), Publications of Imam Reza (greeting to him) University, Mashhad. (In Persian)
24- Manthe B., Schulz M., Schnabl H. 1992. Effects of salicylic acid on growth and stomatal movements of Vicia faba L.: evidence for salicylic acid metabolization, Journal Chemical Ecology, 18: 1525–1539.
25- Mishra S.N. and Singh A.P. 1989. Studies on sulphur and phosphorus availability and uptake by groundnut, Legume Research, 12 (4): 160-164.
26- Najafzadeh R., Arzani A. and Babaei A. 2012. The examination of physico- chemical and qualitative attributes of fruits in some genotypes of European pear (Pyrus communis L.), Journal of Horticultural Science, 26 (2): 170-177. (in Persian)
27- Ozturk I., Ercisli S., Kalkan F., and Demir B. 2009. Some chemical and physico-mechanical properties of Pear cultivars, African Journal of Biotechnology, 8 (4): 687-693.
28- Popova L., Ananieva V., Hristova V., Christov K., Georgieva K., Alexieva V. and Stoinova Zh. 2003. Salicylic acid-and Methyl jasmonate- induced protection on photosynthesis to paraquat oxidative stress, Bulgarian Journal of Plant Physiology, special issue, 133-152.
29- Rasoli M., and Arzani K. 2011. The examination of amount of total photosynthesis rate and growth pattern in nine Asian pear cultivars (Pyrus serotina Rehd.) in Tehran climate, Journal of Horticultural Science and Technology, 4: 329-338. (in Persian)
30- Sabeti H. 1994. Forests, Trees and Shrubs of Iran, Yazd University Publication, Yazd, Iran. 810 p.
31- Wolucka B.A., Goossens A., Inzé D. 2005. Methyl jasmonate stimulates the de navo biosynthesis of vitamin C in plant cell suspensions, Journal of Experimental Botany, 56: 2527-2538.
32- Zafavinia H., Arzani K., and Ghasemi A. 2010. The examination of carbohydrate amount and mineral elements seedlings of some Asian pear cultivars (Pyrus serotina Rehd.) on seed rootstocks of European pear (Pyrus communis L.) in Isfahan climate, Journal of Horticultural Science and Technology, 3: 209-221. (in Persian)
33- Zhang Y., Kunsong CH., Zhang S., and Ferguson I. 2003. The role of salicylic acid in postharvest ripening of kiwifruit, Postharvest Biology and Technology, 28: 67-74.
34- Zhang H.Y., Wang L., Dong Y., Jiang S., Zhang H.H., Zheng X.D. 2008. Control of postharvest pear diseases using Rhodotorula glutinis and its effects on postharvest quality parameters, International Journal of Food Microbiology, 126 (1-2): 167-171.
35- Zheng Y., and Zhang Q. 2004. Effect of polyamines and salicylic acid on postharvest storage of ‘ponkan’ mandarin, Acta Horticulture, 632: 317- 320.
ارجاع به مقاله
عادلم. ج., امیریم. ا., & نجاتیانم. ع. (2016). تاثیر سالیسیلیک اسید و سولفات منیزیم کلاته بر بهبود کیفیت میوه (ویژگی های فیزیکی) گلابی رقم لوئیزبون. علوم باغبانی, 30(1), 133-140. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v30i1.42011
نوع مقاله
علمی - پژوهشی