##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

مهین نیکو محمود شور علی تهرانی فر الهام سعیدی ‍‍‍‍‍پویا

چکیده

افزایش دی¬اکسید¬کربن اتمسفر به عنوان یکی از مشخصه¬های تغییر اقلیم به میزان زیادی بر بهره¬دهی جهانی، بخش کشاورزی اثر می-گذارد. بنابراین هدف از انجام این پژوهش بررسی اثرات افزایش گاز گلخانه¬ای دی¬اکسید¬کربن بر پاسخ رشدی اندام¬های هوایی و زیرزمینی دو رقم گل لیزیانتوس در شرایط کشت هیدروپونیک است. این تحقیق در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، در قالب آزمایش کرت¬های خرد شده بر پایه طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارها شامل سه غلظت دی¬اکسید¬کربن ۳۸۰ به عنوان شاهد، ۷5۰ و ۱۰۵۰ پی¬پی¬ام و دو رقم گل شاخه بریده لیزیانتوس Yolde White و GCREC-Blu بود. با توجه به نتایج می¬توان این¬گونه بیان داشت که اثر تیمار دی¬اکسید¬کربن بر ارتفاع، طول میانگره، وزن خشک ساقه و ریشه، سطح و حجم ریشه و نسبت ریشه به ساقه در سطح احتمال 1 درصد معنی¬دار شد و در بین دو رقم تنها از نظر وزن خشک ساقه، تفاوت معنی¬داری در سطح احتمال 5 درصد مشاهده شد. اثر متقابل دی¬اکسید¬کربن و رقم بر روی هیچ یک از صفات مورد مطالعه تأثیر معنی¬داری نداشت. در یک نگاه کلی، افزایش دی¬اکسید¬کربن موجب افزایش تمامی پارامترهای رشدی بخش هوایی و زیرزمینی گیاه لیزیانتوس شد و بیشترین و کمترین تأثیر در تمامی صفات به ترتیب مربوط به غلظت 1050 پی¬پی¬ام و شاهد بود. در نتیجه تغییرات گاز دی¬اکسید¬کربن در اتمسفر می¬تواند تأثیرات بسیار چشمگیری بر روی گیاه بگذارد که بدین ترتیب می¬توان برخی اثرات تغییر اقلیم در آینده را بر روی کیفیت تولید تجاری گل¬های شاخه بریده پیش¬بینی و بررسی نمود.

جزئیات مقاله

مراجع
1- Andalo C.H., Rraquin C.H., Machon N., Godelle B., and Mousseau M. 1998. Direct and maternal of elevated CO2 on early root growth of germination. Arabidopsis thaliana seedling. Annals of Botany, 81: 405- 411.
2- Booker F., Miller J.E., Fiscus E.L., Pursley W.A., and Stefanski L.A. 2005. Comparativ responses of container ground-grown soybean to elevated carbon dioxide and Ozone. Crop Science, 45: 883- 895.
3- Gasemi Gahsare M., and Kafi M. 2007. Scientific and practical floriculture. Golban publication. Iran.
4- Goldani M., Nasiri mahalati M., and Shoor M. 2011. The effect of Co2 enrichment on growth index in Sesamum indicum and Amaranthus retroflexus L and their Competition. Agronomy journal, 3(3): 362-374. (in Persian)
5- Griffin K.L., Bashkin M.A., Thomas R.B., and Strain B.R. 1997. Interactive effects of soil nitrogen and atmospheric carbon dioxide on root/rhizosphere carbon dioxide efflux from loblolly and ponderosa pine seedlings. Plant and Soil, 190: 11-18.
6- Cosins A.B., Adam N.R., Wall G.W., Kimball B.A., Pinterjr P.J., Leavit S.W., Lamorte R.L., Matthias A.D., Ottman M.J., Thompson T.L., and Webber A.N. 2001. Reduced photorespiration and increased energy-use efficiency in young CO2 enriched sorghum leaves. New Phytologist, 150: 275-284.
7- Jablonski L.M., Xianzhong W., and Curtis P.S. 2002. Plant reproduction under elevated CO2 conditions: a metaanalysis of reports on 79 crop and wild species. New Phytologist, 156:9-26.
8- Kamali M., Shoor M., Goldani M., Selahvarzi Y., and Tehranifar A. 2011. The effect of Carbone dioxide enrichment on some morphological traits of Gomphrena globosa under salt stress. 7th congress of horticultural science. Isfahan. Iran.
9- Kimball B.A., Kobayashi K., and Bindi M. 2002. Responses of agricultural crops to free air CO2 enrichment. Advances in Agronomy, 77, 293-368.
10- Maloupa E., Mitsios I., Martinez P. F., and Bladenopoulou S. 1992. Study of substrate use in gerbera soilless culture grown in plastic greenhouse. Acta Horticulturae, 323: 139-144.
11- Mason J. 2000. Commercial Hyroponic. Thorsons Publishers Limited.
12- Mortensen L.M. 1986. Effect of relative humidity on growth and flowering of some greenhouse plants. Scientia Horticulturae, 29: 301-307.
13- Mortensen L.M. 1987. Co2 enrichment in greenhouses.crop responses. Scientia Horticulturae, 33:1-25.
14- Norian M.A. 2004. Climate change crisis is National or global. Bolton Water Commission, 13: 9-13.
15- Pritchard S.G., Stephen A., Prior B., Rogers H.H., Micheal B., Davis A., Runion B., Thomas G., and Popham W. 2006. Effects of elevated atmospheric CO2 on root dynamics and productivity of sorghum grown under conventional and conservation agricultural management practices. Agriculture, Ecosystems and Environment, 113: 175– 183.
16- Saberi Z. 2006. The application of Zeolite, Mica and some natural material as growth bed for Solanum lycopersicum in hydroponic culture. Soil Science Master's Thesis, College of Agriculture, Isfahan University of Technology.(in Persian)
17- Savithri P., and Khan H. H. 1993. Characteristics of coconut coir peat and its utilization in agriculture. Journal of Plant Crop, 22: 1-18.
18- Shoor M., Goldani M., and Mandani F. 2009. The effect of increasing of Co2 on morphological and physiological of Tagets spp, Ageratum spp, Gaillaria spp leaves in greenhouse condition. Agronomy journal, 1(2): 101- 108.(in Persian)
19- Verdonck O., De Vleeschauwer D., and De Boodt M. 1982. The influence of the substrates to plant growth. Acta Horticulturae, 126: 251-258.
20- Wang Y., Du S.T., Li L.L., Huang L.D., Fang P., Lin X.Y., Zhang Y.S., and Wang H.L. 2009. Effect of CO2 Elevation on Root Growth and Its Relationship with Indole Acetic Acid and Ethylene in Tomato Seedlings. Pedosphere, 19: 570- 576.
21- Zavare M., Rahimian Mashadi H., Hugnbum G., Tavakol Afshari R., Nasiri mahalati M., and Sharif zade F. 2006. The effect of temperature and increasing of Co2 On dry matter partitioning to root in iranian genotype of Sesamum indicum L. iranian agricultural science Journal, 37: 145-156.(in Persian)
ارجاع به مقاله
نیکوم., شورم., تهرانی فرع., & سعیدی ‍‍‍‍‍پویاا. (2017). بررسی پاسخ های رشدی بخش هوایی و زیرزمینی گل لیزیانتوس تحت افزایش گاز گلخانه ای دی اکسید کربن در کشت هیدروپونیک. علوم باغبانی, 31(4), 634-642. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v31i4.49233
نوع مقاله
علمی - پژوهشی