##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

محمود شور , سیدمجید زرگریان , سحر بستانی ,

چکیده

چکیده
گل جعفری ازجمله گیاهان زینتی است که در حاشیه کاری و به عنوان گل بریده مورد استفاده قرار میگیرد. به منظور مطالعه صفات آناتومیکی، مورفولوژیکی و زودرسی نشاهای این گیاه، آنها در غلظت‌های شاهد (350)،700، 1050، و 1400 میکرو مول بر مول دی اکسید کربن قرارگرفتند. این آزمایش بصورت طرح آزمایشی کاملا تصادفی با سه تکرار انجام گرفت و صفاتی نظیر قطر ساقه، تعداد برگها، ارتفاع، میزان کلروفیل، تراکم روزنه، تراکم سلول های اپیدرمی، شاخص روزنه، طول وعرض روزنه، اندازه روزنه، طول و عرض سلول های محافظ، سطح کل برگ و وزن خشک اندام هوایی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد، غلظت‌های بالای دی اکسید کربن بیشتر صفات مورد مطالعه را تحت تاثیر قرار داد. اما غلظت 700 میکرو مول بر مول دی اکسید کربن بیشترین اثر را بر صفات مورد مطالعه داشت. بطوریکه میانگین قطر ساقه 69 درصد و ارتفاع ساقه را نسبت به میانگین شاهد به بیش از دو برابر افزایش داد. همچنین غلظت‌های بالای دی اکسید کربن بطور معنی داری سبب افزایش تراکم روزنه و سلول‌های اپیدرمی، طول و اندازه روزنه، طول سلول‌های محافظ، سطح برگ و وزن خشک گیاه گردید (P=0.01). غلضت 700 میکرو مول بر مول دی اکسید کربن سبب تسریع گلدهی به مدت 15 تا 20 روز نسبت به گیاهان شاهد گردید.

واژه های کلیدی: گل جعفری، دی اکسید کربن، صفات آناتومیکی و موفولوژیکی

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
شورم., زرگریانس., & بستانیس. (2011). بررسی تاثیر افزایش دی اکسید کربن بر صفات آناتومیکی و مورفولوژیکی گل جعفری( Tagets tenuifolia) در شرایط گلخانه. علوم باغبانی, 24(2). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1389i2.7985
نوع مقاله
علمی - پژوهشی