##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

مهدی زارعی مجید عزیزی

چکیده

چکیده
انار با نام علمی (Punica granatum L.) یکی از مهمترین میوه های بومی ایران می باشد، که رقم های زیادی از آن در ایران کشت و کار می شود. این پژوهش به منظور بررسی برخی از مهمترین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی میوه شش رقم انار کشور در مرحله رسیدن، در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار انجام شد. خصوصیات فیزیکی شامل وزن میوه، حجم میوه، ضخامت پوست، درصد پوست، درصد آریل، درصد آب میوه، درصد بذر، درصد رطوبت پوست، درصد رطوبت آب میوه و درصد رطوبت بذر و خصوصیات شیمیایی شامل ویتامین ث، قند احیاء، آنتوسیانین، درجه pH، اسیدیته قابل تیتراسیون، مواد جامد محلول و شاخص طعم اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که رقم شهوار با میانگین 636/346 گرم بیشترین و رقم فاروق با میانگین 755/220 گرم کمترین وزن میوه را به خود اختصاص دادند. رقم رباب بیشترین )133/42 درصد( و رقم فاروق کمترین) 510/24 درصد( درصد پوست را دارا بودند. بیشترین (489/75 درصد) و کمترین (866/57 درصد ) درصد آریل به ترتیب در ارقام فاروق و رباب بدست آمد. همچنین نتایج نشان داد که بیشترین میزان قند احیاء برابر با 765/27 گرم در 100 میلی لیتر آب میوه در رقم فاروق و کمترین میزان آن برابر با 882/17 گرم در 100 میلی لیتر آب میوه در رقم رباب تولید شده بود. بیشترین میزان آنتوسیانین (738/27 میلی گرم در 100 میلی لیتر آب میوه) و کمترین میزان آن (931/7 میلی گرم در 100 میلی لیتر آب میوه) به ترتیب در ارقام آقایی و شهوار مشاهده شد. رقم شیرین بی هسته بیشترین (075/15 میلی گرم در 100 میلی لیتر آب میوه) و رقم آقایی کمترین (688/8 میلی گرم در 100 میلی لیتر آب میوه) میزان ویتامین ث را به خود اختصاص دادند. در مجموع براساس نتایج این تحقیق رقم فاروق بر سایر ارقام مورد مطالعه برتری قابل توجهی داشته، و توسعه کشت این رقم در آینده جهت صادرات یا مصارف داخلی به صورت تازه خوری یا جهت کاربرد در کارخانجات تهیه آب میوه توصیه می شود.

واژه های کلیدی: انار، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی، آنتوسیانین

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
زارعی م., & عزیزی م. (2011). ارزیابی برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی شش رقم میوه انار ایران در مرحله رسیدن. علوم باغبانی, 24(2). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1389i2.7995
نوع مقاله
علمی - پژوهشی

مقالات بیشتر خوانده شده از همین نویسنده

1 2 3 > >>