##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

اکبر نوروزی محسن خدادادی احمد گلچین احمد اکبری نیا

چکیده

چکیده
استفاده از کود های آلی در تولید محصولات ارگانیک حائز اهمیت است. برای ارزیابی اثر سطوح کود مرغی بر عملکرد میوه و برخی صفات سه توده خربزه ایرانی، آزمایش مزرعه ای در سال 1388 به اجرا درآمد. تاثیر پنج سطح کود مرغی صفر، 5 ، 10 ، 15 و 20 تن در هکتار (در کرت های اصلی) بر سه توده خربزه ایرانی مشهدی، سوسکی و زرد جلالی ( در کرت های فرعی) در آزمایش کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار مورد بررسی قرار گرفت. بذر در نیمه دوم اردیبهشت کاشته شد. صفات اندازه گیری شده طول ساقه، نسبت طول به عرض میوه در زمان برداشت، درصد ماده خشک میوه، میزان ترکیب های جامد محلول در میوه ( TSS ) وزن و عملکرد میوه بودند. نتایج نشان داد که اثر توده های خربزه و سطوح کود مرغی بر عملکرد و صفات مورد بررسی معنی داری بود (p<0.05). با افزایش سطح کود مرغی تا 15 تن در هکتار طول ساقه و درصد ماده خشک میوه روند افزایشی نشان داد. توده های مشهدی و زرد جلالی از درصد ماده خشک بالاتری در مقایسه با توده سوسکی برخورداربودند. نسبت طول به عرض میوه تحت تاثیر سطوح کودی قرار نگرفت وتوده مشهدی در هرسطح کودی بالاترین نسبت طول به عرض میوه را در مقایسه با بقیه دارا بود. میزان ترکیب های جامد محلول در میوه تحت تاثیر سطوح کودی قرار نگرفت. اثر متقابل سطوح کودی و توده بر صفات معنی دار بود (p<0.05). میزان ترکیب های محلول میوه توده مشهدی با کاربرد تا 10 تن کود مرغی درهکتار بالاتر از بقیه بود. اما در سطوح کودی بیشتر از 15 تن در هکتار توده های زرد جلالی و سوسکی TSS بیشتری در مقایسه با توده مشهدی داشتند. با کاربرد کود مرغی تا 15 تن در هکتار عملکرد خربزه افزایش یافت. زرد جلالی و سوسکی بیشترین میوه در هکتار را تولید نمودند. در صورتی که وزن میوه در سطح کودی 20 تن در هکتار به بالاترین مقدار رسید. با توجه به اینکه وزن میوه در بازار پسندی خربزه موثر است. بنابر این کاربرد 20 تن کود مرغی در هکتار جهت کشت و پرورش توده های خربزه مورد بررسی در شرایط منطقه مورد آزمایش پیشنهاد می‌شود.

واژه های کلیدی: خربزه، کود مرغی، عملکرد، کیفیت

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
نوروزی ا., خدادادی م., گلچین ا., & اکبری نیا ا. (2011). اثر سطوح کود مرغی بر عملکرد کمی و کیفی سه توده خربزه ایرانی. علوم باغبانی, 24(2). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1389i2.8003
نوع مقاله
علمی - پژوهشی

مقالات بیشتر خوانده شده از همین نویسنده