##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

محمد فارسی , پریسا طاهری , اسدالله کردیانی ,

چکیده

چکیده
در فرایند کمپوست‌سازی برای قارچ خوراکی دکمه ای سفید علاوه بر اینکه واکنش های شیمیایی ترکیبات پیچیده موجود در کاه و کلش را به ترکیبات ساده و قابل جذب برای قارچ خوراکی و میکروارگانیسم‌های گرمادوست تبدیل می‌کنند، میکروارگانیسم‌های گرمادوست معینی شامل آکتینومیست‌ها، قارچ‌های گرمادوست و باکتری‌های گرمادوست یک محیط انتخابی برای رشد میسلیوم قارچ تولید می‌نمایند. میکروارگانیسم‌های گرمادوست، ازت و مواد معدنی را در طی فرآیند کمپوست‌سازی در خود انباشته کرده و در نهایت بیوماس میکروبی آنها به عنوان منبع غذایی به مصرف قارچ دکمه‌ای خوراکی (Agaricus bisporus) می‌رسد. این پژوهش به منظور شناسایی قارچ‌های گرمادوست مؤثر در بهبود رشد میسلیوم این قارچ انجام شد. برای این منظور قارچ‌های گرمادوست از کمپوست جداسازی و توسط مارکرهای ITS1، ITS4 و S rDNA 8/5شناسایی شدند. سپس اثر آنها بر تسریع و تحریک رشد میسلیوم قارچ A. bisporus مورد بررسی قرار گرفت. قارچ های گرمادوست شناسایی شده، ایزوله‌های تیپ 2 Scytalidium thermophilum بودند. حضور این قارچها در محیط کشت باعث چند برابر شدن رشد میسلیوم A. bisporus شد. مشاهدات میکروسکوپی نشان داد که میسلیوم قارچ خوراکی از میسلیوم های قارچ .S. thermophilum تغذیه می‌کند. فراهم نمودن ترکیبات و شرایط محیطی کمپوست برای رشد بهینه این قارچ، به طور مؤثری باعث افزایش عملکرد قارچ خوراکی دکمه ای خواهد شد.

واژه های کلیدی: کمپوست‌سازی، بیوماس میکروبی Agaricus bisporus ، ITS1، ITS4، Scytalidium thermophilum

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
فارسیم., طاهریپ., & کردیانیا. (2011). بررسی نقش قارچ های گرمادوست در کمپوست قارچ خوراکی دکمه ای سفید. علوم باغبانی, 24(2). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1389i2.8006
نوع مقاله
علمی - پژوهشی