##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

رضا منصوری ده شعیبی , غلامحسین داوری نژاد , حسین حکم آبادی , علی تهرانی فر ,

چکیده

چکیده
این پژوهش بمنظور ارزیابی پرولین، پروتئین کل و قندهای محلول در طی مراحل فنولوژیکی جوانه گل درختان پسته در قالب طرح کرت های خردشده با سه تکرار و بر اساس فاکتور اصلی زمان نمونه برداری (5 مرحله) و فاکتور فرعی رقم (اکبری، احمدآقایی، اوحدی وکله قوچی) در دانشگاه فردوسی مشهد و موسسه تحقیقات پسته کشور (رفسنجان) انجام گرفت. متغیرهای مورد بررسی شامل پرولین، پروتئین کل و قندهای محلول بودند که طی مراحل استراحت (زمستان)، گلدهی و پس از سرمای دیررس بهاره مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بیشترین میزان پرولین (36/27 میلی مول بر گرم وزن تر جوانه) وکمترین مقدار آن (863/7 میلی مول بر گرم وزن تر جوانه) به ترتیب در رقم احمدآقایی بعد از سرمای بهاره و مرحله تورم جوانه ها بود. بیشترین میزان پروتئین کل در ارقام اکبری (79/70 درصد) و اوحدی (25/71 درصد) در زمان بازشدن گل ها و کمترین مقدار آن در مرحله تورم جوانه ها در رقم اوحدی (39/25 درصد) مشاهده گردید. نتایج نشان داد که قندها در طی زمستان تجمع یافته و در بهار کاهش یافتند. مقدار پرولین نیز در مرحله باز شدن خوشه ها وپس از سرمای بهاره افزایش داشته و مجموع پروتئین ها از آبان تا بهمن ماه روند ثابت و پایینی داشتند، اما از اسفند تا مرحله بعد از گلدهی و پس از سرمای بهاره افزایش یافتند.

واژه های کلیدی: مقاومت به سرما، سرمازدگی بهاره

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
منصوری ده شعیبیر., داوری نژادغ., حکم آبادیح., & تهرانی فرع. (2011). ارزیابی تغییرات پرولین، پروتئین کل و قندهای محلول در طی مراحل فنولوژی جوانه گل ارقام پسته. علوم باغبانی, 25(2). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1390i0.9975
نوع مقاله
علمی - پژوهشی