##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

مجتبی خرّمی راد , محمود شور , یوسف حمید اوغلی , علی تهرانی فر , حسین نعمتی , مصطفی صالحی فر ,

چکیده

چکیده
در این مقاله، بهترین محیط کشت پینه زایی، باززایی و ریشه زایی گیاه آنتوریوم گزارش می شود. برای تولید کالوس، از ریز نمونه های برگ و دمبرگ رقم های AntadraوCasino ، بر روی محیط کشت MS حاوی انواع تنظیم کننده های رشد (NAA، BA، Kin و IBA) استفاده شد. عامل های مورد مطالعه بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی و با3 تکرار آزمایش شدند. نتایج نشان داد که، رقم و نوع تنظیم کننده های رشد به طور معنی داری، تولید کالوس را تحت تأثیر قرار دادند. بیشترین مقدار کالوس در محیط C5( 3 میلی گرم در لیتر BA، 5/0 میلی گرم در لیتر NAA)، در شرایط تاریکی تولید شد. بیشترین تعداد گیاهچه از کالوس، در محیط Re2 ( 1 میلی گرم در لیتر BA، 01/0 میلی گرم در لیتر NAA)، در شرایط روشنایی بدست آمد. 8 هفته پس از کشت در حدود 83/22 گیاهچه در هر سانتیمتر مربع از بافت کالوس مشاهده شد. بهترین محیط ریشه زاییRo2 ( 2/0 میلی گرم در لیتر Kin، 1 میلی گرم در لیتر IBA) حاوی 1 میلی گرم در لیتر IBA و 2/0 میلی گرم در لیتر Kin بوده است، که تعداد 5/11 ریشه برای هر گیاهچه تولید نمود. رقم Antadra‌ در تولید کالوس و شاخساره نسبت به رقم Casino برتر بوده است. اما در فرآیند ریشه زایی رقم Casino واکنش بهتری نشان داده است.

واژه های کلیدی: آنتوریوم، باززایی، ریشه زایی، کالوس، کشت بافت

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
خرّمی رادم., شورم., اوغلیی. ح., تهرانی فرع., نعمتیح., & صالحی فرم. (2011). اثر تنظیم کننده های رشد بر ریزازدیادی دو رقم تجاری آنتوریوم Anthurium andraeanumدر شرایط درون شیشه ای. علوم باغبانی, 25(2). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1390i0.9982
نوع مقاله
علمی - پژوهشی