ارزیابی پتانسیل های زینتی پنج گونه وحشی بومادران (Achillea)،

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
به منظور بررسی سازگاری 5 گونه وحشی بومادران (A. eriophora, A. millefolium, A. biebersteinii, A. nobilis, A. wilhelmsii) به شرایط کشت شده و ارزیابی پتانسیل های زینتی آن، کشت بذور وحشی این گیاه که از رویشگاههای واقع در خراسان رضوی، شیراز و کرج جمع‌آوری شده بود، ابتدا در نیمه اول شهریور 1385 در گلدان انجام شده، پس از رشد اولیه، نشاهای گیاهان در مرحله 8-6 برگی در نیمه دوم آبان همان سال به زمین اصلی، داخل کرت با فاصله 40×30 سانتیمتر انتقال یافتند. کلیه ویژگی های فنولوژیک و مرفولوژیک گیاهان طی مراحل مختلف رشد بررسی شد. طرح آماری مورد استفاده شامل بلوکهای کاملا تصادفی (RCBD) با 5 تیمار و 3 تکرار و تیمارها شامل 5 گونه بومادران بود. نتایج این تحقیق نشان داد که هر کدام گونه‌های مختلف بومادران دارای ویژگی‌های خاص ظاهری بوده که می‌تواند بسته به هدف مورد استفاده قرار گیرند. گونه A. millefolium از نظر طول دوره گلدهی (100 روز) و ارتفاع بوته (حدود 1 متر) از دیگر گونه ها برتری داشت در حالی که گونه A. biebersteinii از نظر تعداد جست، قطر و ارتفاع گل برتری داشت. گونه های A. wilhelmsii و A. eriophora بیشترین تعداد گل آذین جانبی را داشتند و زودتر از دیگر گونه ها وارد مرحله زایشی شدند. به طور کلی این گونه ها به دلیل عدم داشتن مشکلی خاص جهت کشت و کار، مقاومت به شرایط نامساعد محیطی، داشتن دوره گلدهی نسبتا طولانی، پایا بودن، داشتن گلهای زیبا و درشت به نظر می‌رسد که گیاهان بسیار مناسبی جهت کشت در فضای سبز می‌باشند.

واژه‌های کلیدی: بومادران، گیاهان بومی، خصوصیات مرفولوژیک، اهلی کردن، گیاهان زینتی

عنوان مقاله [English]

The study of ornamental potential of five wild Achillea species cultivated in Mashhad climate conditions

نویسندگان [English]

  • A. Ghani
  • M. Azizi
  • A. Tehrani-far
چکیده [English]

Abstract
The purpose of this study is acclimization evaluate of five wild Achillea in cultivation condition and ornamental potential. The seeds of wild species (From Khorasan Razavi, Shiraz and Karaj area, Iran) were sownt in pots in September 2006. After initial growth, the seedlings were transplanted in main plots (30×40 cm interval) in November 2006. Phonological and morphological characteristic at different growth stage were recorded. An experiment conducted in factorial randomized based on complete block design (RCBD) with 5 treatments and 3 replications that Achillea species were treatments. The results showed that different species have special traits that could be used depend on our goal. A. millefolium has the highest flowering period (100 day) and plant height (nearly 1 meter). A. biebersteinii was better than other species in respect of inflorescence number, flower diameter and flower height. A .wilhelmsii and A. eriophora had the highest lateral inflorescence number and early flowering. This species because of good acclimization, tolerant to unfavorable conditions, long flowering period, perennial habit and bearing beautiful and big flowers, seems to be suitable plants for use in green space.

Key words: Achillea, Domestication, Morphological characteristic, Native plants, Ornamental plants