تأثیر رژیم آبیاری و تراکم بوته بر ویژگی های کمی و کیفی پیاز (Allium cepa L.) در اصفهان

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
به منظور بررسی اثر رژیم های آبیاری بر عملکرد سوخ دو ژنوتیپ پیاز بهاره مورد کشت در اصفهان آزمایشی به صورت کرت های خرد شده- فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی کبوترآباد اصفهان در دو سال زراعی 84- 1383 و 85- 1384 انجام شد. کرت اصلی شامل رژیم آبیاری در سه سطح بر اساس تبخیر از تشت تبخیر کلاس A )به ترتیب آبیاری پس از 3 50 = T1 ، 3  70 = T2 و 3 90 = T3 میلی‌متر تبخیر( و کرت های فرعی شامل ترکیب فاکتوریل دو ژنوتیپ بهاره پیاز (رقم یلوسوئیت اسپانیش وتوده درچه اصفهان) وسه فاصله بوته روی ردیف (به ترتیب 5، 5/7 و 10 سانتی‌متر) بود. نتایج نشان داد که افزایش دور آبیاری سبب کاهش معنی دار عملکرد کل، عملکرد بازارپسند، قطر و ارتفاع سوخ تولیدی شد. بیشترین عملکرد کل و عملکرد بازارپسند (به ترتیب 867/6 و 761/5 کیلوگرم در متر مربع) در تیمار T1 تولید گردید. از نظر عملکرد، واکنش ار قام نسبت به افزایش دور آبیاری متفاوت بود به طوری که تحمل رقم یلو سوئیت اسپانیش نسبت به کم آبی بیشتر از توده درچه اصفهان بود. رقم یلو سوئیت اسپانیش دارای عملکرد کل، عملکرد بازارپسند و ارتفاع سوخ بیشتری نسبت به توده درچه اصفهان بود. اما قطر گردن، مادة خشک و مواد جامد محلول سوخ در توده درچه اصفهان به طور معنی داری بیشتر از رقم یلو سوئیت اسپانیش شد. عملکرد کل و عملکرد بازارپسند برای فواصل بوته 5 و 5/7 سانتی متر یکسان به دست آمد. اما با افزایش فاصله بوته از 5/7 به 10 سانتی متر، این دو پارامتر به طور معنی داری کاهش یافتند. فاصله بوته بیشتر سبب افزایش اندازه سوخ (قطر و ارتفاع) گردید.

واژه های کلیدی: پیاز، رژیم آبیاری، ژنوتیپ های بهاره، عملکرد سوخ

عنوان مقاله [English]

Effect of irrigation regime and plant density on quantitative and qualitative traits of onion (Allium cepa L.) in Isfahan

نویسندگان [English]

  • R. Aminpour
  • S.F. Mousavi
  • M. Mobli
چکیده [English]

Abstract
In order to study the effects of irrigation regimes and plant spacing on bulb yield of two onion (Allium cepa L.) genotypes, an experiment was conducted at Kabootar Abad Research Station of Isfahan during two growing seasons (2005 and 2006). The experiment design was split-factorial with a randomized complete block arrangement with four replications. Main plots included three irrigation regimes (irrigation after T1= 503 mm, T2= 703 mm and T3= 903 mm evaporation from class A pan). Sub-plots formed from factorial combination of two spring onion genotypes (Yellow Sweet Spanish and Dorcheh-Isfahan) with three plant spacing in rows (5, 7.5 and 10 cm). The results showed that total yield, marketable yield, bulb diameter and bulb height decreased as irrigation frequency increased. The highest total yield (6.867 kg/m2) and marketable yield (5.761 kg/m2) were produced in T1 treatment. Regarding total yield, the response of genotypes to increasing irrigation frequency was different. The Yellow Sweet Spanish genotype tolerated water deficit more than Dorcheh. Total yield, marketable yield and bulb height in Yellow Sweet Spanish genotype were significantly greater than Dorcheh, but diameter of bulb neck, dry matter and total soluble solids in Dorcheh were significantly greater than Yellow Sweet Spanish. Among the plant spacings, the 10 cm spacing had the lowest total and marketable yield and there were no significant differences between 5 and 7.5 cm spacing. But bulb size (height and diameter) increased as plant spacing increased.

Keywords: Onion, Irrigation regime, Spring genotypes, Bulb yield.