بررسی تأثیرات چند ماده شیمیایی بر درصد تنک و کیفیت میوه زردآلو رقم خیاری

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
به منظور بررسی تأثیرات چند ماده شیمیایی، بر درصد تنک و کیفت میوه زردآلو رقم "خیاری" پژوهشی در یک باغ تجاری از توابع شهرستان نی ریز فارس انجام گرفت. تیمارهای نفتالین استیک اسید) 10، 20و 40 میلی گرم در لیتر(، نفتالین استامید (20 ،40و 80 میلی‌گرم در لیتر)، اتفن (50، 100 و200 میلی‌گرم در لیتر) و اوره (2/0، 4/0 و 6/0درصد) و 2 هفته پس از مرحله تمام گل در سال 1385 بر روی شاخه‌های منتخب اعمال شد. بررسی نتایج نشان داد که به جز اوره در غلظت 6/0 درصد، بقیه تیمارها به طور معنی داری باعث تنک میوه شدند. مواد شیمیایی مورد استفاده باعث افزایش حجم، طول، قطر میوه ها، کل ماده جامد محلول، نسبت کل ماده جامد محلول به اسیدیته کل، وزن خشک و نسبت وزن تر میوه به وزن خشک میوه شدند ولی بین شاهد و بقیه تیمارها تفاوت معنی داری در میزان اسید کل دیده نشد.

واژه‌های کلیدی: اتفن، اوره، نفتالین استیک اسید، نفتالین استامید

عنوان مقاله [English]

Evaluation the effects of some chemical agents on thinning percent and quality of apricot cv ‘Khiary ’ (Prunus armenica L. cv. ‘Khiary ’)

نویسندگان [English]

  • L. Taghipoor
  • - M. Rahem
چکیده [English]

Abstract
To evaluate the effects of some chemical agents on fruit thinning percent and fruit quality of apricot cv ‘Khiary’ an experiment were carried out in the commercial orchard at Neyriz, Fars province, Iran. Naphthaleneacetic acid (NAA)( 10, 20 and 40 mg l-1 ), naphthaleneacetamide (NAD) ( 20, 40 and 80 mg l-1 ), ethephon ( 50, 100 and 200 mg l-1 ) and urea( 0.2, 0.4 and 0.6%) were sprayed on selected branch units 2 weeks after full bloom (AFB) in 2006. Results showed that all treatments except urea at 0.6% significantly increased fruit drop in comparison with control (P=0.05). Chemical agents increased fruit volume, length, diameter, total soluble solids (TSS), Tss/total acid ratio, nut weight and flesh/nut ratio. Between control and other treatments had no significant effect on total acidity (TA) of fruits.

Key words: Ethephon, Naphthaleneacetic acid (NAA), Naphthaleneacetamide (NAD), Urea