بررسی تأثیر نوع پایه و شوری بر غلظت عناصر کم مصرف در برگ لیموشیرین(Citrus limetta L.)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 آزاد اسلامی جهرم

2 شیراز

چکیده

چکیده
یکی از راه‌های توسعه تحمل به شوری در مرکبات، پیوند ارقام تجاری حساس به شوری بر روی پایه های مقاوم می باشد. لیموشیرین، یکی از گونه‌های مرکبات است که به شوری آب و خاک حساس بوده و تحت این شرایط کاهش شدیدی در رشد و عملکرد خواهد داشت. این پژوهش به منظور بررسی تأثیر شوری و پایه‌های نارنج معمولیCitrus aurantium))، لیموشیرین C. limetta))، لیموآب (C. aurantifolia)، ولکامریانا volkameriana) C.)، و بکرایی C. reticulata  C. limetta) )، بر غلظت عناصر کم مصرف در برگ لیموشیرین بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در چهار تکرار در گلخانه انجام گرفت. تیمارهای شوری در چهار سطح 0، 20، 40 و 60 میلی مول در لیترکلرید سدیم در نظر گرفته شد. براساس نتایج نوع پایه تأثیر معنی دار بر غلظت عناصر کم مصرف در برگ داشت و تحت تأثیر شوری، تغییراتی در غلظت عناصر کم مصرف در برگ مشاهده شد. تحت شرایط این آزمایش، پایه ولکامریانا و تا حدودی بکرایی از پتانسیل خوبی در ایجاد تحمل به شوری در پیوندک لیموشیرین برخوردار بودند.

واژه های کلیدی: پایه، شوری، عناصر کم مصرف، لیموشیرین

عنوان مقاله [English]

Study on the effect of rootstock and salinity on concentration of micro elements in sweet lime ( Citrus limetta L.) leaves

نویسندگان [English]

  • abdolhossein Aboutalebi 1
  • enayatolah tafazoli 2
1 گروه باغبانی، واحد جهرم، دانشگاه آزاد اسلامی، جهرم، ایران
چکیده [English]

Abstract
One way of the increasing saline tolerance in citrus plants is grafting of sensitive commercial cultivars on to tolerant rootstocks. Sweet lime (Citrus limetta) is one of the most sensitive species to salinity of soil and water, and under such conditions, drastic reduction of both vegetative and yield occured. This reaserch was conducted in completely randomaized design with factorial arrangement and four replications in order to study the effect of salinity and different rootstocks namely: Sour orange(C. aurantium), Sweet lime(C. limetta), Mexican lime( C. aurantifolia), Volkameriana(C. volkameriana) and Bakraii(C. reticulata  C. limetta) on concenreation of micro elements in sweet lime leaf. Four levels of salinity imposed were: 0, 20, 40 and 60 mili mole L-1 NaCl. Results showed that rootstock had significant effects on leaf concentration of micro elements and under salinity treatments different changes were occurred in concentration of micro elements among rootstocks. Generally concluded that, Volkamer lemon, and to some extent Bakraii, could induce salinity tolerance in Sweet lime scion.

Key words: Rootstock, Salinity, Micro elements, Sweet lime