اثرات غلظت و زمان محلول پاشی اسید جیبرلیک بر کاهش درصد ترک خوردگی پوسته سبز پسته

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
این پژوهش در یک باغ تجاری واقع در بخش کشکوئیه در شهرستان رفسنجان در سال های 1385 و 1386 انجام گردید. تیمارهای موردنظر روی دو شاخه از هر تک درخت اعمال شدند. اسید جیبرلیک (0، 25، 50 و 75 میلی گرم در لیتر) در سه زمان محلول پاشی (اواسط خرداد ماه، اواسط تیر ماه و اواسط مرداد ماه) روی پسته رقم احمدآقایی انجام شد و برداشت نیز در دو زمان (15 و 30 شهریور ماه) انجام گرفت. محلول پاشی در اواسط خرداد ماه باعث کمترین درصد زودخندانی شد و تیمار 50 و 75 میلی گرم در لیتر اسید جیبرلیک بطور معنی داری درصد زودخندانی و ترک خوردگی پوسته سبز را کاهش داد. زمان های محلول پاشی روی درصد پسته های دهان بسته اثری نداشتند با افزایش غلظت اسید جیبرلیک درصد پسته های دهان بسته افزایش یافت. محلول پاشی در اواسط مرداد ماه درصد چربی و میزان پروتئین مغز را افزایش داد. تیمارهای مختلف اسید جیبرلیک روی درصد چربی و میزان پروتئین اثر معنی داری نداشتند و تیمار 75 میلی گرم در لیتر میزان کلروفیل مغز را افزایش داد.

واژه های کلیدی: احمدآقایی، پسته های دهان بسته، میزان پروتئین مغز، میزان کلروفیل مغز

عنوان مقاله [English]

Effects of Concentration and Time of Application of Gibberellic Acid on Reduction of Splitting percent of Pistachio Fruit

نویسندگان [English]

  • M. Siahkoohi
  • M. Rahemi
  • A. Javanshah
چکیده [English]

Abstract
The present research was conducted in a commercial orchard of pistachio during 2006-2007 in Rafsanjan, Iran. Gibberellic acid (GA3) were applied at 0, 25, 50 and 75 mgL-1 and at three time of spray (the first of June, July and August) on “Ahmad-aghai” pistachio cultivar. Two branches of each tree was sprayed during two years of study. Spraying at June had least of early splitting. GA3 at 50 and 75 mgL-1 significantly reduced early splitting and cracking. Time of application had no significant effect on in dehiscent of pistachio nut. Percentage of indehiscent pistachio nut was increased by increasing the concentration of GA3. Spraying in August increased fat and protein content of kernel of pistachio nut. Treatments of GA3 had no significant effect on fat and protein content of kernel. GA3 was increased chlorophyll content of kernel of pistachio nut at 75 mgL-1.

Key words: “Ahmad-aghai”, Indehiscent pistachio, Protein content of kernel, Chlorophyll content of kernel