تاثیر فصل کاشت و تراکم گیاهی بر صفات رشد و عملکرد کمی و کیفی گیاه بابونه (Matricaria chamomilla)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

فردوسی مشهد

چکیده

چکیده
بمنظور مطالعه اثرات فصل کاشت (کشت پاییزه و بهاره) و تراکم کاشت بر صفات رشد و عملکرد گل (وزن خشک گل) گیاه بابونه، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروان انجام شد. در این آزمایش از طرح کرت‌های خرد شده با دو فاکتور زمان کاشت و فاصله روی ردیف در چهار تکرار استفاده شد. زمان کاشت در کرت‌های اصلی و فاصله بوته روی ردیف (10، 20 و 30 سانتی متر) در کرت‌های فرعی قرار گرفت. نتایج نشان داد که فصل کاشت بطور معنی داری بر صفات رشد و عملکرد گیاه بابونه تاثیر گذاشت بطوری که در کاشت پاییزه ارتفاع بوته، تعداد ساقه اصلی و فرعی، طول دوره گلدهی، تعداد گل در بوته و عملکرد گل در واحد سطح بیشتر از کشت بهاره بود. در کشت پاییزه اگر چه تفاوت معنی داری بین فواصل روی ردیف 20 و 30 سانتی متر مشاهده نشد اما بیشترین عملکرد گل از فاصله روی ردیف 20 سانتی متر (با تراکم 100000 بوته در هکتار) حاصل شد. در کاشت بهاره عملکرد گل در فاصله روی ردیف 10 سانتی متر نسبت به فواصل روی ردیف دیگر بطور معنی داری کاهش نشان داد. فصل کاشت تاثیر معنی داری بر میزان اسانس گلهای بابونه نداشت، اما افزایش عملکرد گل در واحد سطح در کاشت پاییزه در نهایت منجر به افزایش عملکرد اسانس در واحد سطح گردید.

واژه‌های کلیدی: بابونه، زمان کاشت، تراکم بوته، عملکرد

عنوان مقاله [English]

The effect of planting date and plant density on growth traits, yield quality and quantity of Matricaria (Matricaria chamomilla)

نویسندگان [English]

  • A. Dadkhah
  • Mohammad Kafi
  • Gh. Rasam
چکیده [English]

Abstract
In order to study the effect of planting season (autumn and spring) and plant density on growth traits and flower yield (dry weight of flower) of Matricaria (Matricaria chamomilla), an experiment was carried out at the Research Field of Agricultural Faculty of Shirvan, affiliated to Ferdowsi University of Mashhad. A split plot design with two factors, including planting time and plant spacing within row with four replications was used. Planting time was arranged in main plots and plant spacing within row was allocated as subplot. The results showed that planting time significantly affect growth traits of Matricaria plants. Plant height, the number of branches, flowering period, number of flower per plant and consequently flower yield were significantly increased in autumn rather than spring planting date. The best space between two plants within rows was 20 cm in both spring and autumn planting dates.

Key words: Matricaria, Planting date, Plant density, Yield

CAPTCHA Image